نام شرکتنام مدیر عاملرشته فعالیتتلفن
سعیدسعیدسعید۲۴۳۲۳۲۴۲